Polecenia wewnętrzne MS-DOS

BREAK CHDIR/CD CLS COPY
CTTY DATE DEL DIR
ECHO ERASE EXIT FOR
GOTO IF MKDIR PATH
PAUSE REM REN RMDIR
SET SHIFT TIME TYPE
VER VERIFY VOL


BREAK

Powrót-"Spis poleceń"

Załącza i wyłącza możliwość przerwania danej komendy za pomocą kombinacji CTRL-C, jeśli po BREAK następuje odpowiednio ON lub OFF. Podanie samego wyrażenia BREAK powoduje wyświetlenie aktualnego statusu. Przykład:

BREAK ON

BREAK OFF


CHDIR lub CD

Powrót-"Spis poleceń"

Zmienia aktualny katalog zgodnie z podaną ścieżką dostępu. Przykład:

CD\BIN\USER


CLS

Powrót-"Spis poleceń"

Przeprowadza wyczyszczanie całego ekranu.


COPY

Powrót-"Spis poleceń"

Kopiowanie pliku lub połączenie dwóch plików. Opcja /A zapewnia przy tym, że kopiowanie plików tekstowych zostaje zakończone wraz z pojawieniem się CTRL - Z; opcja B zapewnia natomiast, że także znaki CTRL - Z podlegają kopiowaniu. W przypadku połączenia plików ustawiona jest z góry opcja /A, poza tym opcja /B. Przykład:

COPY B: TEXT plik TEXT zostaje pobrany z napędu B i skopiowany na dysku umieszczonym w napędzie wybranym wcześniej

COPY *.*B: wszystkie pliki z przedłużeniem nazwy zostają pobrane z aktualnego napędu i skopiowane za pomocą napędu B

COPY TEXT + INFO do pliku TEXT zostaje dołączony plik INFO; w wyniku tego plik TEXT stanie się oczywiście dłuższy

 


CTTY

Powrót-"Spis poleceń"

Ustala miejsce, z którego system operacyjny MS - DOS przyjmuje komendy. Dopuszcza się nazwy CON ( wstępne ustawienie, konsola ), AUX, PRN i NUL.


DATE

Powrót-"Spis poleceń"

Wyświetlanie i ewentualna zmiana daty według formatu amerykańskiego ( miesiąc - dzień - rok lub miesiąc/dzień/rok ). Kolejny rok może być wprowadzony w postaci dwu- lub czterocyfrowej. Przykłady:

DATE 3-16-2001 ustawia datę na 16 marzec 2001 rok

DATE wyświetla datę.


DEL

lub

ERASE

Powrót-"Spis poleceń"

Kasowanie plików. DEL i ERASE wykonują te same funkcję. Przykłady:

DEL *. kasuje wszystkie pliki bez rozszerzenia

DEL *.* kasuje wszystkie pliki z rozszerzeniem

DEL B:NAME.TMP kasuje plik NAME.TMP w napędzie dyskowym B

DEL N? M kasuje wszystkie pliki, których nazwa składa się z trzech znaków, przy czym pierwszy jest N a ostatni M

 


DIR

Powrót-"Spis poleceń"

Przedstawia pliki aktualnego lub specyfikowanego katalogu. Przykłady:

DIR wszystkie pliki aktualnego katalogu

DIR B:*.COM wszystkie pliki .COM w napędzie dyskowym B


 

ECHO

ON/OFF

Powrót-"Spis poleceń"

Zwykle komendy z jednego pliku wykonywanego w trybie pracy Batch, ukazują sie równocześnie na ekranie monitora. ECHO OFF wyłącza wyświetlanie natomiast ECHO ON ponownie włącza ich ukazywanie na ekranie.

 


ERASE

Powrót-"Spis poleceń"

Identyczna jak komenda DEL


EXIT

Powrót-"Spis poleceń"

Tak jak w CP/M-Plus, także w MS - DOS procesor komend nie jest umieszczony na stałe w pamięci operacyjnej, lecz zawsze ładuje się jako plik o nazwie COMMAND.COM z dysku ( dyskietki systemowej ). W programie użytkownika należy to uczynić jawnie po zgłoszeniu się znaku zachęty napędu dyskowego (Np A>), w celu wywołania komend systemu MS - DOS Np. DIR. EXIT zapewnia następnie powrót do opuszczonego wcześniej programu użytkownika.

 


FOR...IN...DO

Powrót-"Spis poleceń"

Instrukcja pętli do automatycznego powtarzania komendy systemu MS - DOS. Podczas wprowadzania ręcznego należy użyć następującej składni: FOR% znak IN ( parametr komendy ) % znak. W przypadku pracy w trybie Batch należy zmienić poszczególne znaki i procentu na znaki podwójne (%%). "Znak" jest nienumerycznym znakiem ASCII i służy jako ( dowolnie wybrana ) nazwa zmiennej. Następujący przykład drukuje wszystkie pliki typu TXT występujące na dyskietce:

FOR%%IN (*.TXT) DO TYPE %% i


 

GOTO

Powrót-"Spis poleceń"

Skok do określonej pozycji w pliku Batch; do podania miejsca przeznaczenia jest wykorzystywany ciąg znaków ( etykieta ). Przykład:

:ABC zdefiniowanie etykiety w pliku Batch

...dalsze instrukcje


IF

Powrót-"Spis poleceń"

Instrukcja warunkowa dla pliku typu Batch. Warunek: EXIST NAME określa, czy występuje plik NAME. %n= = łańcuch sprawdza czy w zbiorze Batch podstawione parametry są równe ciągowi znaków  "łańcuch". Stosując ERRORLEVEL można stwierdzić, czy wcześniejsza komenda ( Np BACKUP ) daje określony kod wyjścia ( Exit Code ). Przykłady:

IF NOT EXITST NAME ECHO GIBT ES NICHT Tekst "Gibt es nicht" jest wprowadzany, jeżeli plik NAME nie występuje w aktualnym katalogu

IF ERRORLEVEL 1 GOTO ABC Skok do etykiety ABC, jeżeli kod wyjścia poprzedniej komendy był równy 1.


MKDIR

lub

MD

Powrót-"Spis poleceń"

Dodanie nowej ścieżki katalogu. Przykład:

MD USER


PATH

Powrót-"Spis poleceń"

Umożliwia dostęp do nie rezydujących komend, podczas pracy w innej części katalogu o strukturze hierarchicznej, bez konieczności każdorazowego zapisu ścieżki przed komendami. Bez podania parametru zostanie przedstawiona aktualnie poszukiwana ścieżka. Komenda "PATH" ustawia ścieżkę na aktualny katalog. Przykład:

PATH \BIN\USER


PAUSE

Powrót-"Spis poleceń"

Umożliwia wstrzymanie operacji na pliku Batch z możliwością opcjonalnego przedstawienia tekstu. Wykonanie można przerwać po naciśnięciu klawisza CTRL - C lub kontynuować po użyciu dowolnego innego klawisza. Przykład:

PAUSE ABBRUCH MIT CTRL-C MOGLICH


REM

Powrót-"Spis poleceń"

Dopuszcza, dodawanie komentarzy o długości 123 znaków w wierszach komend MS - DOS.


REN

( RENAME )

Powrót-"Spis poleceń"

Zmiana nazwy pliku lub grupy plików, przy czym ignorowane części pierwotnej nazwy pozostają bez zmian. Przykład zmiany

REN NAME1 NAME2


RMDIR

Powrót-"Spis poleceń"

Służy do kasowania ścieżki katalogu. W celu zabezpieczenia dopuszcza się kasowanie tylko takich katalogów, które nie zawierają plików ani podkatalogów. Przykład:

RMDIR \USER\HANS


SET

Powrót-"Spis poleceń"

Dopuszcza automatyczną zmianę ciągu znaków wprowadzanych z klawiatury na inny ciąg. W pliku Batch ciąg znaków należy zamknąć z obu stron znakiem procenta ( Np. %STRING% ). Dla uzyskania pry każdym wprowadzeniu znaków ABC ciągu DEF wystarczy podać:

SET ABC=DEF


SHIFT

Powrót-"Spis poleceń"

Ponieważ zwykle istnieje możliwość stosowania 10 parametrów podstawienia w pliku Batch ( %0...%9 ), możliwe jest przesuwanie ich numeracji przez powtórne wprowadzenie polecenia SHIFT. Przykładowo zakładamy występowanie następującego przyporządkowania:

%0="abc"

%1="def"

%2="ghi"

%3...9 brak przyporządkowania

Dla dodatkowego parametru zostało zarezerwowane miejsce.


TIME

Powrót-"Spis poleceń"

Wyświetlanie i ustawienie czasu zegarowego ( 24

TIME pokazuje czas

TIME 15ustawia czas na godzinę 15.00

TIME 15.30ustawia czas na godzinę 15.30


TYPE

Powrót-"Spis poleceń"

Wyświetlanie zawartości pliku tekstowego. Przykład:

TYPE NAME.TXT


VER

Powrót-"Spis poleceń"

Pokazuje na ekranie monitora numer wersji systemu operacyjnego.


VERIFY

ON/OFF

Powrót-"Spis poleceń"

Po komendzie VERIFY ON wszystkie pliki zapisane na dysku twardym lub dyskietce będą czytane i sprawdzane w celu zabezpieczenia. ( W efekcie zapis do pamięci trwa nieco dłużej). Ten kontrolny odczyt można ponownie wyłączyć przez wprowadzenie VERIFY OFF.


VOL lub VOLUME

Powrót-"Spis poleceń"

Pokazuje nazwę dysku.


 
Jesteś na stronie Główna - MS-DOS - Polecenia wewnętrzne systemu MS-DOSFatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home/pcadmin/domains/pecetmania.pl/public_html/comments/comments.php:42 Stack trace: #0 /home/pcadmin/domains/pecetmania.pl/public_html/msdos/polecenia_dos/wewnetrzne.php(533): require() #1 {main} thrown in /home/pcadmin/domains/pecetmania.pl/public_html/comments/comments.php on line 42